ทางเลือกอาชีพยุคโควิดใช้ “ไลน์” ทำเงิน แนวคิดที่น่าสนใจคือการส่งเสริมอาชีพในภาวะวิกฤต

ทางเลือกอาชีพยุคโควิดใช้ “ไลน์” ทำเงิน I TNN WEALTH GUIDE I24-07-64 แนวคิดที่น่าสนใจคือการส่งเสริมอาชีพในภาวะวิกฤต ซึ่งควรเน้นการผลิตแบบพึ่งตนเองก่อน (Self-Reliance First) โดยการเปลี่ยนการผลิตเพื่อการพาณิชย์เป็นการผลิตเพื่อบริโภคเองก่อน

Related videos