ที่สุดแห่งปีได้เยอะจนแบกไม่ไหว วิถีชีวิตการทำมาหากินคนบ้านนอก

ารทำมาหากินในวิถีชีวิตนี้มักจะเน้นความยืดหยุ่น คนบ้านนอกเลือกที่จะทำงานอิสระ มีระเบียบวิธีการทำงานที่ไม่ต้องเสียเวลาในการติดต่อสื่อสารหรือการข้าราชการ นอกจากนี้การทำงานร่วมกับครอบครัวหรือชุมชนใกล้เคียงมักเป็นที่นิยม เพื่อสนับสนุนการแบ่งปันทรัพยากรและการทำงานร่วมกัน

Related videos