ชุมชนวัยหวานปรับอาชีพ เสริมรายได้ ชุมชนยั่งยืน จังหวัดเพชรบุรี

ชุมชนวัยหวาน ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี เป็นชุมชนที่มีความแข็งแรงและมีความรักในวิถีชีวิตที่เรียบง่าย โดยมีการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน ความร่วมมือกันในชุมชนนี้ได้สร้างโอกาสใหม่ๆ ในการปรับอาชีพและเสริมรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน การปรับอาชีพและเสริมรายได้ในชุมชนวัยหวานทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว การลดอัตราการย้ายถิ่นของประชากร การสร้างความสามัคคีในชุมชน และการสร้างชุมชนที่ยั่งยืนและน่าอยู่

Related videos