ปลาไหลยักษ์ใหญ่สุดในรอบปี วิถีชีวิตของชาวบ้านในอดีตจะอยู่ในรูปแบบที่เรียบง่าย

การหาอยู่หากินหาหย่อนรูปลาไหลริมน้ำเพื่อเอาไว้ทำอาหาร แม้วิถีชีวิตของชาวบ้านในอดีตจะอยู่ในรูปแบบที่เรียบง่ายกว่าปัจจุบัน และเน้นการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและการใช้แรงงานเพื่อเลี้ยงชีวิต แต่พวกเขาก็ต้องมีความสามารถในการจัดการและปรับตัวเพื่อรอดตามสภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ระหว่างเวลา

Related videos