ปลูกถั่วฝักยาวอย่างไร ให้สามารถเก็บผลผลิตได้ทั้งปี

การปลูกถั่วฝักยาวเพื่อให้สามารถเก็บผลผลิตได้ทั้งปี เริ่มต้นด้วยการเลือกที่ดินที่มีการระบายน้ำดีและปรับสภาพดินให้เหมาะสมโดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีตามความเหมาะสม เน้นการเพาะเมล็ดในแถบที่มีการระบายน้ำดีและได้รับแสงแดดเพียงพอ โดยปรับระยะห่างระหว่างแถวให้เหมาะสมเพื่อให้พืชมีพื้นที่ส่วนตัวเพียงพอในการเจริญเติบโต

Related videos