เส้นทางรวยกับผักกะละมัง มีพื้นที่น้อยก็ปลูกได้ อาชีพเสริมสร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละ 60,000!

Wakeupvegetables #ปลูกผักในกะละมัง #เกษตรกร #เส้นทางเศรษฐี . แม้จะมีอาชีพหลักเป็นผู้จัดการบริษัท แต่ คุณออ-อรทัย ยางไธสง เทคโนโลยีและวิธีการเกษตรใหม่ๆ พัฒนาเพื่อปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในวงการเกษตรที่น่าทำตามเป็นอย่างมาก

Related videos