สร้างความยั่งยืนลดรายจ่าย สร้างรายได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจครอบครัว

ตั้งโครงการดี ๆ ที่จะส่งเสริมและต่อยอดรายได้ให้กับชุมชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกับพื้นที่ต้นแบบงดเหล้าจังหวัดเพชรบุรี การสร้างความยั่งยืนและฟื้นฟูเศรษฐกิจครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญที่สามารถทำได้โดยการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงและการทำเกษตรผสมผสานเป็นวิธีที่ช่วยส่งเสริมความยั่งยืนและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัว

Related videos