เกษตรไอเดียผสมผสาน สร้างรายได้จากการทำสวน เพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง

ที่สวนทำเกษตร 3 ระยะคือระยะต้นกลางระยะและระยะยาวระยะต้นเป็นผักสวนครัวระยะกลางคือมะนาวอ กล้วยไม้ด่างตามหา การทำเกษตรแบบผสมผสานเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การผสมผสานการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการทำเกษตรรูปแบบอื่น ๆ ภายในพื้นที่เดียวกันไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มรายได้ แต่ยังสร้างความหลากหลายให้กับผลผลิตและลดความเสี่ยงในการพึ่งพาพืชหรือสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่ง

Related videos