สร้างรายได้จากพื้นที่เปล่า!!! ทำนาได้เงินน้อย เปลี่ยนทำสวนปาล์มไม่ต้องลงทุนดูแลมากมาย

ในยุคที่ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวนและรายได้จากการทำนาลดลงอย่างต่อเนื่อง การหาทางเลือกในการใช้พื้นที่เกษตรให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นเป็นสิ่งที่เกษตรกรหลายคนกำลังพิจารณา หนึ่งในพืชที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ การทำสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นพืชที่ไม่ต้องการการดูแลมากนักและสามารถสร้างรายได้ที่ดี การจำหน่ายผลปาล์มน้ำมันสามารถทำได้โดยตรงให้กับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม หรือผ่านพ่อค้าคนกลาง ในบางพื้นที่อาจมีการตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อรวมตัวกันจำหน่ายผลผลิตให้ได้ราคาดีขึ้น นอกจากนี้ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ซื้อจะช่วยให้การจำหน่ายเป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นคง

Related videos